Όροι Χρήσης

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
To «CretaWeather» (εφεξής η Ιστοσελίδα) μέσω του δικτυακού τόπου της, www.cretaweather.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτες /τρια /χρήστης/τρια (εφεξής Χρήστης) καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/ χρήση των σελίδων ή υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
Η χρήση των σελίδων ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών. Ο Χρήστης του δικτυακού τόπου δεσμεύεται ρητά να συμμορφώνεται προς τους συγκεκριμένους όρους, καθώς και με τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και κυρίως με τις διατάξεις αυτών που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες. Ειδικά ορίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση του δικτυακού τόπου για την άσκηση αθέμιτων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμορφώνονται στην κοινωνία του διαδικτύου.
Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης, προβαίνοντας σε αντίστοιχες ανακοινώσεις στον δικτυακό της τόπο. Η συνέχιση της επίσκεψης και χρήσης του δικτυακού τόπου από τον Χρήστη και μετά την ανακοίνωση των τροποποιήσεων αυτών συνεπάγεται την αποδοχή τους.
Ο Χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του CretaWeather.gr και για την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του.

2. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η Ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο και οι εκάστοτε εμφανιζόμενες στον δικτυακό της τόπο πληροφορίες να είναι ακριβείς, αληθείς και επίκαιρες, ουδεμία όμως ευθύνη φέρει για τυχόν λάθη ή ελλείψεις που οφείλονται στην πηγή αντλήσεως της πληροφορίας, καθώς και για την ακρίβεια, πληρότητα και επικαιρότητα και ασφάλεια των παρεχόμενων στοιχείων.
Η χρήση της ιστοσελίδας CretaWeather.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη, ο οποίος αποδέχεται ότι οι πληροφορίες και υπηρεσίες παρέχονται “ως έχουν” και “ανάλογα με τη διαθεσιμότητα”, χωρίς καμία εγγύηση της Ιστοσελίδας, ενδεικτικώς αναφερομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένους σκοπούς. Συνεπώς, ο Χρήστης του CretaWeather.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνει και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών.
Επιπλέον ορίζεται ρητά ότι η Ιστοσελίδα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιασδήποτε φύσεως ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο CretaWeather.gr ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού.
Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στον Χρήστη μέσω του CretaWeather.gr αποτελεί απλώς μία προσφορά προς τον Χρήστη του και δεν συνιστά σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια ή μη οποιασδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Χρήστη να αξιολογήσει ό,τι του παρέχεται και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας CretaWeather.gr μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, ή άλλους σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής αγοράς ή παροχής υπηρεσιών.
Το CretaWeather.gr δεν εγγυάται επίσης ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Η Ιστοσελίδα παρέχει στον Χρήστη τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης άλλων δικτυακών τόπων μέσω δεσμών (links). Οι τόποι αυτοί δεν τελούν υπό τον έλεγχο της Ιστοσελίδας και για τον λόγο αυτό ουδεμία ευθύνη φέρει η Ιστοσελίδα για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ιστοσελίδων αυτών, καθώς και για την πληρότητα και την ποιότητα των πληροφοριών, προϊόντων και εν γένει στοιχείων τους και δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση γι’ αυτά και ιδίως για την ορθότητα ή πληρότητά τους.
Η παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες γίνεται μόνο για διευκόλυνση του Χρήστη και όχι για κανέναν άλλο σκοπό. Η είσοδος του Χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες μέσω των διαθέσιμων δεσμών (links), καθώς και η χρήση των διαφημιστικών τίτλων (banners) που εμφανίζονται στο CretaWeather.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη.
Ειδικά ορίζεται ότι η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του Χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο CretaWeather.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες ο Χρήστης απέκτησε πρόσβαση μέσω του CretaWeather.gr και αφορούν άλλες εταιρείες.
Το CretaWeather.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του CretaWeather.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο διάθεσής του σε τρίτο με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για αυστηρά προσωπική και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το CretaWeather.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας αυτής.
H επίσκεψη και χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου CretaWeather.gr δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή/και υπηρεσιών του, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών του.
Οι λοιπές υπηρεσίες που αναφέρονται στην ηλεκτρονική σελίδα του CretaWeather.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο Xρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του CretaWeather.gr.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη των υπηρεσιών του CretaWeather.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.
Σε αυτό το πλαίσιο το CretaWeather.gr διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης του Χρήστη και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Η επίσκεψη ή χρήση του CretaWeather.gr συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του CretaWeather.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του CretaWeather.gr και του Χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τους παρόντες όρους χρήσης μεταξύ της Ιστοσελίδας και του Χρήστη αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου.